Kurz opatrovania

Profesijné uplatnenie

Kurz je určený

záujemcom, ktorí majú vzťah a osobnostné predpoklady pre opatrovateľskú činnosť

Požadované vstupné vzdelanie:

stredoškolské vzdelanie alebo stredné vzdelanie, SOU

Uplatnenie:

 • absolvent bude mať komplex odborných poznatkov a zručností nevyhnutných k výkonu práce opatrovateľa
 • cieľ kurzu je pripraviť absolventa pre osobnú prácu s klientom,
 • uplatnenie absolventov je v zariadeniach sociálnych služieb a v zariadeniach zdravotníckej starostlivosti ako opatrovatelia,

Číslo akreditácie  152/2009-I/20

 

Teoretická výučba

 • úvod do opatrovateľstva
 • okolie opatrovaného
 • pohodlie a pohyblivosť
 • pomoc pri udržiavaní hygieny tela
 • pomoc pri obliekaní a vyzliekaní
 • pomoc pri zabezpečovaní stravy, správnej výživy a samostatnom jedení
 • pomoc pri vyprázdňovaní a pri likvidácii výlučkov
 • pomoc pri relaxácii a zavádzaní vhodného spánkového režimu
 • pomoc opatrovanému pri chorobe
 • pomoc pri užívaní liekov
 • komunikácia/pomoc pri vyjadrovaní potrieb
 • pomoc pri uzdravovaní
 • rekreačné aktivity
 • učenie a opätovné učenie
 • umierajúci človek
 • bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci etika a morálka v opatrovateľskej službe
 • tréning sociálnych zručností
 • prax vo vybraných soc. a zdrav. zariadeniach
 • záverečné skúšky

Praktická časť

prostredníctvom odbornej praxe v zariadeniach s opatrovateľskou službou získajú účastníci potrebné východiskové skúsenosti

Informácie o kurze

Rozsah kurzu: 225 hodin
Forma záverečnej skúšky

záverečná skúška písomnou (test) i ústnou (odpoveď) formou – súčasťou celkového hodnotenia účastníka je hodnotiaca správa z praxe

Miesto konania kurzu: Beauty School – Družstevná 10, 949 01 Nitra (pri autobusovom nádraží)

Profil absolventa rekvalifikačného kurzu

Absolvent po ukončení kurzu získa:

 • zručnosti potrebné pre vytváranie a udržovanie sebestačnosti klienta, rozvíjaním jeho spoločenských a pracovných návykov a individuálnych záujmov a k upevňovaniu jeho fyzickej kondície a starostlivosti o zdravie
 • vedomosti o základných opatrovateľských a ošetrovateľských činností a postupov
 • zručnosti pri uskutočňovaní sociálnej aktivizácii a terapii klientov, zabezpečovanie kontaktov klientov s inštitúciami a okolím
 • zručnosti uplatňovať pri starostlivosti o klientov postupy a formy adekvátne ich zdravotnému a sociálnemu postihnutiu
 • zabezpečovať terénnu opatrovateľskú službu, podieľať sa na zabezpečovaní inštitucionálnej starostlivosti
 • vedomosti a zručnosti o vedení agendy o sociálnom klientovi

Dátum kurzu

Termíny kurzov
 

 

Cena kurzu

190 EUR

Prihláška

Pokiaľ máte ku kurzom akékoľvek otázky, kontaktujte nás. Prihláste sa do kurzu prostredníctvom e-mailu: manager@beautyschool.sk

Vyplňte prosím uvedenú prihlášku a odošlite na náš e-mail, alebo vyplňte dotazník v časti Kontakt resp. Termíny kurzov.

Prihláška