Lektor

Profesijné uplatnenie

Kurz je určený

pre záujemcov s vysokoškolským alebo stredoškolským vzdelaním, ktorí pôsobia, resp. chcú pôsobiť vo vzdelávaní dospelých. Absolvovanie kurzu je nevyhnutnou podmienkou získania akreditácie od NIP na vykonávanie školiteľskej činnosti.

Účastníci si osvoja komplex odborných, didakticko – metodických poznatkov a praktických zručností nevyhnutných k vykonávaniu funkcie lektora vo vzdelávaní dospelých v oblasti, resp. odbore, pre ktorý má príslušnú odbornú kvalifikáciu a vzdelanie.

Číslo akreditácie – 1787/2012/70/2

 

Teoretická výučba

 • Vedieť formulovať konkrétne ciele vzdelávania
 • Poznať zákonitosti tvorby učiva
 • Vedieť pripraviť systematický, primeraný a správne didakticky transformovaný obsah vzdelávania
 • Vedieť koncipovať scenár svojho lektorského vystúpenia
 • Naučiť sa používať rozličné vzdelávacie metódy
 • Spoznať niektoré techniky sebapresadzovania sa
 • Vytvoriť si niektoré návyky komunikácie: schopnosť viesť dialóg, aktívne počúvať, dávať spätnú väzbu
 • Poznať zásady hodnotenia účastníkov, základy kultúry správania lektora a jeho spoločenského vystupovania
 •  Vedieť si zvoliť vlastný štýl

Praktická časť

Dištančno – prezenčný kurz, priama výučba je kombinovaná s riadeným samoštúdiom a konzultáciami. Prezenčná časť kurzu sa realizuje formou jednodňových sústredení. Jednotlivé sústredenia nasledujú po 2, resp. 3 týždňoch. Každý účastník obdrží pre potreby samoštúdia materiál spracovaný osobitne pre tento kurz.

Informácie o kurze

Rozsah kurzu: 100 hodin

Forma záverečnej skúšky

Záverečné hodnotenie zadaných úloh a rozbor lektorského vystúpenia každého účastníka

Absolventi kurzu akreditovaného MŠ SR obdržia celoštátne platné osvedčenie.

Miesto konania kurzu: Beauty School – Družstevná 10, 949 01 Nitra (pri autobusovom nádraží)

Profil absolventa rekvalifikačného kurzu

 • Absolvent vie vytvárať a samostatne realizovať jednodňové semináre i dlhodobé vzdelávacie programy.
 • Je schopný vzdelávať zamestnancov firiem, rovnako ako verejnosť.
 • Vie vytvárať vzdelávacie plány, časový harmonogram, štruktúru kurzov aj učebné plány vrátane prideľovania kompetencií.
 • Dovedie stanoviť vzdelávacie potreby účastníkov a tomu prispôsobiť plánovanú akciu.
 • Ovláda prezentáciu učiva s využitím interaktívnych prístupov a moderných metód výučby.
 • Absolvent získa tiež vedomosti verbálnej a neverbálnej komunikácie, zlepší svoj prejav, bude vedieť riešiť problémy a naučia sa, ako motivovať účastníkov kurzov.

Dátum kurzu

Termíny kurzov

 

Cena kurzu

190 EUR

Prihláška

Pokiaľ máte ku kurzom akékoľvek otázky, kontaktujte nás. Prihláste sa do kurzu prostredníctvom e-mailu: manager@beautyschool.sk

Vyplňte prosím uvedenú prihlášku a odošlite na náš e-mail, alebo vyplňte dotazník v časti Kontakt resp. Termíny kurzov.

Prihláška